คลาสสิค กรุ๊ป ภูมิใจสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพและส่งมอบให้ถึงมือคุณ เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของคำว่า “บ้าน”
จึงตั้งใจสร้างบ้านทุกหลังด้วยความใส่ใจ เพื่อให้ได้บ้านที่สมบูรณ์แบบตรงกับทุกๆ ความต้องการ
  home about_us success_stories loan news_events contact  
“เพิ่มความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัย
ด้วยสิ่งแวดล้อมที่สะดวกสบายอย่างมีระดับ”
 
 
การขอสินเชื่อ

คลาสสิค กรุ๊ป สามารถอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการขอสินเชื่อ โดยให้คำแนะนำและช่วยคุณวางแผน
ในการขอกู้ ทั้งยังสามารถช่วยเป็นคนกลางระหว่างลูกค้าและธนาคารต่างๆ อาทิ ธนาคารธนชาต
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ฯลฯ
           
   
 

เอกสารการขอสินเชื่อ

  1. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้ (ทุกหน้า)
2. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) หรือใบมรณบัตรคู่สมรส
4. สำเนาเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทั้งของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
5. ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย (ฉบับจริง)
6. สำเนาบัญชีธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือนจากปัจจุบัน) หรือสำเนาทุกหน้า รวมหน้าบัญชีปัจจุบัน ทุกเล่มที่มี
7. สำเนาสัญญาจะซื้อ จะขาย และใบเสร็จชำระดาวน์ทุกงวด

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ

1. สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
4. ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น
5. สำเนาบัญชีกระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
6. รูปถ่ายกิจการ

ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อ

1. เนื่องจากธนาคารใช้ข้อมูลการผ่อนชำระเงินดาวน์มาพิจารณา ผู้กู้จึงต้องชำระเงินดาวน์ให้สม่ำเสมอ
2. ไม่ควรมีการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่อื่น หรือกู้ร่วมกับผู้อื่น เพราะทำให้ธนาคารพิจารณารายได้สุทธิน้อยลง ส่งผลให้วงเงินในการอนุมัติสินเชื่อน้อยลง หรือมีปัญหาได้
3. หากจดทะเบียนสมรส คู่สมรสต้องเซ็นให้ความยินยอมในการทำนิติกรรม ยกเว้นแต่หย่าขาดแล้ว
4. หากคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ ต้องยื่นสำเนาหนังสือเดินทางให้กับธนาคาร และเซ็นยินยอมในการทำนิติกรรม
5. ไม่ควรมีการค้างชำระหนี้ต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ หรือการผ่อนชำระค่าสินค้าต่างๆ
6. สำเนาทุกฉบับควรลงลายมือชื่อรับรอง
 
 
 
  509/2 Moo 9, Sukhumwit Rd., Nongprue, Banglamung, Chon Buri 20150.
Tel: (0) 3842-3968, 3842-8627 Mobile: (0)8 1344-4621 Fax: (0) 3837-4085
E-mail: info@classicpattaya.com www.classicpattaya.com
 
 
designed by g7website.com